ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOTAL GEO SERVICE INSTRUMENTS (TGSI)

Artikel 1 – Toepasbaarheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en verkoopovereenkomsten van TGSI.

1.2 Eventuele algemene voorwaarden van de andere partij (de koper) worden hierbij expliciet verworpen.

1.3 Eventuele van deze voorwaarden afwijkende afspraken zullen niet ten uitvoer worden gebracht tenzij TGSI dergelijke afwijkingen schriftelijk is overeengekomen. De koper zal in verband met toekomstige overeenkomsten geen enkel recht aan eventuele afwijkingen in het verleden kunnen ontlenen.

Artikel 2 – Offertes en het afsluiten van overeenkomsten

2.1 Alle offertes van TGSI worden zonder enige verplichting uitgebracht en zijn 30 dagen geldig tenzij anders aangegeven.

2.2 Een overeenkomst tussen TGSI en de koper bestaat uit de schriftelijke bevestiging van TGSI van de opdracht van de koper of het uitvoeren van de opdracht door TGSI.

Artikel 3 – De prijzen

3.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen gebaseerd op levering uit magazijn en exclusief BTW, invoerrechten en eventuele andere belastingen en heffingen.

3.2 In geval van wijzigingen in kostprijsfactoren zoals materiaalkosten, overheidsmaatregelen, transportkosten, wisselkoersen, belastingen enz. na het afsluiten van een overeenkomst tussen TGSI en de koper, heeft TGSI het recht om een overeenkomstige prijsverhoging te bedingen. TGSI zal de koper schriftelijk van een prijsverhoging op de hoogte stellen. Indien de koper niet binnen 14 dagen na verzending van de mededeling op de hoogte heeft gesteld van zijn wens om de overeenkomst te beëindigen, wordt de koper geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.

Artikel 4 – Levering en bedenktijd

4.1 De voor levering genoemde data geven een indicatie van de verwachte leveringstijd waaraan TGSI zal proberen te voldoen en geeft de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, worden alle producten en reserveonderdelen uit het magazijn geleverd. De producten en reserveonderdelen worden hierna ‘de goederen’ genoemd.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betalingen dienen te geschieden op de overeengekomen datum en in de door TGSI aangegeven valuta. Indien geen bepaalde datum voor betaling is overeengekomen, dient de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.

5.2 Indien de koperzijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, heeft TGSI het recht om onmiddellijk en zonder enige schriftelijke mededeling een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen gedurende de tijd dat het bedrag openstaat. In een dergelijk geval is TGSI gerechtigd om eventuele verdere leveringen tot een latere datum op te schorten.

5.3 Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft TGSI het recht, onverminderd eventuele andere rechten van TGSI, op onmiddellijke betaling van alle openstaande bedragen, ongeacht of de genoemde bedragen al of niet reeds zijn gefactureerd en zal TGSI het recht hebben om eventuele verdere levering te weigeren, tenzij volledige contante betaling wordt aangeboden of de betaling voldoende wordt gewaarborgd.

5.4 Alle kosten voortkomende uit het verzuim van de koper om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, komen voor rekening van de koper. Deze kosten omvatten zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten.

5.5 Betalingen door de koper worden in eerste instantie geacht te zijn gedaan ter vereffening van de opgebouwde rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en zullen vervolgens worden aangewend voor het voldoen van de oudste schuld, ongeacht de aanwijzingen van de koper.

5.6 Bezwaren betreffende een rekening dienen voorafgaande aan de betalingsdatum van de factuur worden gemaakt.

Artikel 6 – Behoud van eigendomsrecht

6.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van TGSI tot de aanschafprijs en alle uitstaande of latere claims voortkomende uit alle contractuele betrekkingen tussen TGSI en koper volledig zijn.

6.2 In geval de koper niet strikt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, heeft TGSI het recht om de goederen terug te nemen zonder dat voorafgaande mededeling vereist is. De koper is verplicht om bij het eerste verzoek van TGSI daartoe de goederen aan TGSI te retourneren. De koper dient TGSI in staat te stellen om de goederen terug te nemen. Alle betreffende kosten zullen voor rekening van de koper zijn.

Artikel 7 – Waarborg

7.1 Indien TGSI een gegronde reden heeft om aan te nemen dat de koper niet strikt aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de koper verplicht om op het eerste verzoek van TGSI voldoende waarborg te bieden inde door TGSI gewenste vorm.

7.2 Zolang de koper niet aan zijn verplichtingen zoals beschreven in artikel 7.1 voldoet, heeft TGSI het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten.

7.3 Indien de koper niet binnen veertien dagen na een schriftelijke mededeling aan het artikel 7.1 genoemde verzoek van TGSI voldoet, worden alle verplichtingen van de koper invorderbaar en verschuldigd.

Artikel 8 – Garantie

8.1 TGSI garandeert dat de geleverde goederen vrij zijn van defecten met betrekking tot het materiaal en de fabricage voor een periode van twaalf maanden vanaf de leveringsdatum volgens artikel 4.2. Voor geleverde tweedehands goederen geldt een aangepaste garantie die in de overeenkomst/offerte en op de factuur wordt afgesproken.

Artikel 9 – Klachten

9.1 Klachten betreffende de geleverde goederen dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig dagen na levering schriftelijk te worden ingediend. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal TGSI zich niet aansprakelijk stellen.

9.2 De koper is verplicht om de goederen bij levering te inspecteren.

9.3 Indien een klacht volgens artikel 8.1 is gerechtvaardigd, is TGSI verplicht naar eigen goeddunken het defecte onderdeel of defecte onderdelen te leveren, het product te repareren of het product te vervangen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 TGSI stelt zich uitsluitend aansprakelijk voor schade die kan worden toegerekend aan zijn opzettelijke of grove nalatigheid of voortkomende uit omstandigheden die onder zijn risico vallen.

10.2 Omstandigheden die niet onder het risico van TGSI vallen zijn: gedrag, met uitzondering van opzettelijke of grove nalatigheid, van personen die TGSI aanstelt voor het uitvoeren van zijn verplichtingen; ongeschiktheid van goederen die TGSI gebruikt voor het uitvoeren van zijn verplichtingen; uitoefening van één of meer rechten door derden ten opzichte van de koper met betrekking tot het niet voldoen van de koper aan zijn verplichtingen conform de overeenkomst met deze derde betreffende de levering van de goederen; staking of uitsluiting; ziekte van personeel; transportproblemen; beperkingen/verboden voor import en/of export; het niet of niet tijdig uitvoeren van werkzaamheden door leveranciers; natuurrampen of kernrampen; oorlog, oorlogsdreiging; nalatigheid door TGSI met uitzondering van opzettelijke of grove nalatigheid.

10.3 TGSI accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor vergoeding van schade anders dan directe zaakschade en/of personenschade.

10.4 Deze bepaling wordt gesteld onverminderd de aansprakelijkheid van TGSI conform verplichte wettelijke bepalingen.

Artikel 11 – Beëindiging

11.1 Indien de koper niet aan enige verplichting volgens de overeenkomst voldoet, in geval beslag wordt gelegd op enige goederen van de koper, in geval de koper surseance van betaling is verleend of failliet is verklaard, zal TGSI het recht hebben om de overeenkomst onverwijd en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de goederen terug te nemen, onverminderd het recht van TGSI op vergoeding van het hieruit resulterende verlies.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1 Op alle door TGSI afgegeven offertes en afgesloten verkoopovereenkomsten zal de Nederlandse wet van toepassing zijn. Daarnaast zal de meest recente versie van de INCOTERMS van toepassing zijn.

Artikel 13 – Bevoegde rechtbank

13.1 Alle bij de uitvoering of in verband met enige overeenkomst ontstane geschillen zullen, voor zover de wet niet het tegendeel bepaalt, onder uitsluiting van alle andere rechtbanken aan de bevoegde rechtbank in Groningen worden voorgelegd.

 

© 2013 - 2024 Total Geo Service Instruments | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel